CUỘC THI TRỰC TUYẾN
NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÒNG TRÁNH
TAI NẠN BOM MÌN, VẬT NỔ DO CHIẾN TRANH ĐỂ LẠI

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NGƯỜI DỰ THI


Lưu ý: Nhập đúng và đầy đủ thông tin để làm căn cứ nhận giải.
Ban tổ chức có quyền từ chối trao giải nếu thông tin bạn nhập không chính xác.